ප්‍රකාශණ හිමිකම.. (Privacy Policy)


"Electronic පන්තිය" නම් මෙම තාක්ෂණික බ්ලොග් අඩවිය ලිවීම සදහා අවශ්‍ය කරුණු සොයාගැනීමට මා විශාල පරිශ්‍රමයක් දරණ බැවින්. මෙහි අඩංගු ලිපි සම්පූර්ණයෙන්ම උපුටා වෙනත් බ්ලොග් අඩවියක එලෙසින්ම පළකිරීමක් සිදුකරන්නේ නම්, ඒ පිළිබද මාගෙන් අවසර ලබාගතයුතු අතර. 
එම උපුටාගනු ලැබු ලිපි ලබාගනු ලැබුවේ මෙම බ්ලොග් අඩවියෙන් බවත් දක්වා. මෙම බ්ලොග් අඩවිය වෙත සබැදියක් (Link) ලබාදීමට කාරුණිකවන්න...
ස්තූතියි...
මෙයට...
"Electronic පන්තිය" 
බ්ලොග් අඩවියේ ADMIN


Protected by Copyscape